Kalendar rada

 

KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU GODINU ​​ 2018./2019.

 

Školska godina počinje 1. rujna 2018. godine, a završava 31. kolovoza 2019.

Nastavna godina počinje 10. rujna 2018., završava 14. lipnja 2019a za učenike završnih razreda srednje škole traje do 22.svibnja 2019.

 

Nastava se ustrojava u dva polugodišta:

  • Prvo polugodište traje od 10. rujna 2018. do 21. prosinca 2018.

  • Drugo polugodište traje od 7.siješnja 2019. do 14. lipnja 2019., a za učenike završnih razreda srednje škole do 22. svibnja 2019.

 

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2018., a završava 4. siječnja 2019.

Proljetni odmor učenika počinje 18. travnja 2019., a završava 26. travnja 2019. i nastava počinje 29. travnja 2019.

Ljetni odmor počinje 17. lipnja 2019. godine. Ne počinje za učenike koji u to vrijeme polažu
predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, Završni rad, ispite državne mature ili stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.