O D L U K A o odabiru ponuda koje će biti predstavljene roditeljima-(3 d, 3 e i 3 f)

 Objavljeno 3.12.2015 u 18:19
Važno

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT
Split, Matice hrvatske 11
Klasa: 130-04/15-01/6
Ur.br.: 2181-23-15-GD/2

Povjerenstvo trećih razreda (3 d, 3 e i 3 f) za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (broj ponude 03./2015.), dana 2. prosinca 2015. na otvaranju ponuda donijelo je
O D L U K U

o odabiru ponuda koje će biti predstavljene roditeljima
Potencijalni davatelji usluga koji će na sastanku roditelja učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava prezentirati svoju ponudu isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi su:
1. Eridan
2. F –Tours
3. Magellan
4. Perla svjetska putovanja d.o.o.
5. Vip Travel
U Splitu, 2. prosinca 2015.
Predsjednik povjerenstva: Sanja Brkić, prof.