O D L U K A o odabiru ponuda koje će biti predstavljene roditeljima (3 A, 3 B i 3 c)

 Objavljeno 27.11.2015 u 21:25
Važno

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT
Split, Matice hrvatske 11
Klasa: 130-04/15-01/5
Ur.br.: 2181-23-15-GD/2

Povjerenstvo trećih razreda (3 A, 3 B i 3 c) za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (broj ponude 02./2015.), dana 26. studenog 2015. na otvaranju ponuda donijelo je
O D L U K U

o odabiru ponuda koje će biti predstavljene roditeljima
Potencijalni davatelji usluga koji će na sastanku roditelja učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava prezentirati svoju ponudu isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi su:
1. Eridan
2. F -Tours
3. Vip Travel
U Splitu, 26. studenog 2015.
Predsjednik povjerenstva: Renata Mihaljević, prof.