Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto profesora informatike

 Objavljeno 21.11.2014 u 12:43
Važno

 

 

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT
Split, Matice hrvatske 11
Klasa: 003-07/14-01/31
Ur.br.: 2181-23-14-GD/1
U Splitu, 21. studenog 2014.

 

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 87. Statuta Prirodoslovne tehničke škole – Split,

ravnateljica Prirodoslovne tehničke škole-Split donosi

O D L U K U
o poništenju natječaja za radno mjesto prof. informatike

I.
Poništava se natječaj za radno mjesto prof. informatike, za 18 sati nastave tjedno na određeno radno vrijeme,

zamjena za bolovanje do povratka radnika na rad, ali najdulje do 31. kolovoza 2015.,
objavljen dana 20. studenog 2014.

II.
Ova odluka bit će objavljena na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Prirodoslovne tehničke škole-Split i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Ista će biti dostavljena svim kandidatima

III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ravnateljica:

Ana Zamberlin, prof.